Akcijas “Vasara kā radīta Tev!” noteikumi

summer

1.  AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS:

1.1.   SIA “IPF Digital Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 50003913651, juridiskā adrese: Rīga, Ūnijas iela 8 k-6, LV-1084, Latvija.

2.   AKCIJAS NOTEIKUMI:

2.1.  Akcijā drīkst piedalīties jebkura 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu sasniegusi Latvijas Republikā dzīvojoša fiziska persona.

2.2.   Akcija norisinās visā Latvijas Republikas teritorijā.

2.3.   Akcijas ietvaros tiks izspēlētas 90 (deviņdesmit) balvas:

2.3.1.  40 (četrdesmit) bezmaksas ielūgumi uz Positivus 2022 festivālu;

2.3.2.   10 (desmit) naudas balvas, katra 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi) apmērā;

2.3.3.   25 (divdesmit piecas) balvas, katra 20,00 EUR (divdesmit eiro, nulle eiro centi) apmērā;

2.3.4.   15 (piecpadsmit) balvas, katra 50,00 EUR (piecdesmit eiro, nulle eiro centi) apmērā

2.4.   Pieteikumi tiks pieņemti līdz 2022. gada 30. jūnija plkst. 22:00. Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc noteiktā laika, netiks pieņemti un balvu izmaksa netiks veikta.

2.5.   Ja akcijas ietvaros organizētājs atkārtoti saņems pieteikumu ar jau iesūtītu unikālo akcijas kodu, tas netiks pieņemts un laimests tiks izmaksāts pirmajam dalībniekam, kas ir iesūtījis konkrēto kodu.

2.6.   Organizētājs neatbild par:

2.6.1.   dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies meklējot apslēpto kastīti, kā arī saņemot balvu;

2.6.2.   sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai neprecizitātēm, kas radušās dalībnieka vainas dēļ;

2.7.   Gadījumos, ja tiek konstatēts, ka dalībnieks veic negodprātīgas darbības ar nolūku krāpnieciskā veidā laimēt, organizētājam ir tiesības neizsniegt laimestu.

3.   PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

3.1.   2022. gada 21. maijā, 2022. gada 28. maijā, 2022. gada 4. jūnijā, 2022. gada 11. jūnijā un 2022. gada 18. jūnijā mājas lapā www.crediteavasara.lv, kā arī Creditea sociālo tīklu profilos (www.facebook.com/CrediteaLatvija un www.instagram.com/creditealatvija) tiks publicētas norādes, kur atrodamas Creditea Lieldienu kastītes, kas satur akcijas kuponu.

3.2.   Lai piedalītos akcijā, dalībniekam laika periodā no 2022. gada 21. maija līdz 2022. gada 18. jūnija plkst. 22:00, jāveic sekojošas darbības:

3.2.1.   jāatrod kāda no paslēptajām Creditea kastītēm, kurā atrodas norādes par balvas saņemšanu;

3.2.2.   jānofotografējas ar akcijas kastīti un fotogrāfija jāievieto savā sociālo tīklu Facebook vai Instagram profilā, atzīmējot @CrediteaLatvija;

3.2.3.   jāpiesakās laimesta saņemšanai, nosūtot akcijas kuponā norādīto kodu, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un bankas konta numuru uz e-pasta adresi meklenaudu@creditea.lv.

4.   LAIMESTA SAŅEMŠANA:

4.1.   Balstoties uz pieteikuma e-pastā saņemto informāciju, akcijas organizētājs 10 darbadienu laikā pēc e-pasta saņemšanas sagatavos un atbildes e-pastā nosūtīs laimētājam vienošanos par balvas saņemšanu.

4.2.   Akcijas dalībniekam līdz 2022. gada 20. jūnijam vienošanās ir jāparaksta un jāiesniedz akcijas organizētājam vienā no sekojošajiem veidiem:

4.2.1.   iesniedzot parakstītu vienošanās orģinālu SIA “IPF Digital Latvia” biroja telpās, iepriekš piesakot tikšanos, zvanot uz tālruņa Nr. +371 23778866 vai rakstot uz e-pasta adresi meklenaudu@creditea.lv.

4.2.2.   parakstot vienošanos ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi meklenaudu@creditea.lv.

4.3.   Laimestu izmaksa tiks veikta ar naudas pārskaitījumu uz laimētāja norādīto bankas konta numuru 5 (piecu) darba dienu laikā no parakstītas vienošanās saņemšanas.

4.4.   Laimesti netiks izsniegti kāda cita produkta, preces vai pakalpojuma veidā, kā arī netiks izmaksāti skaidrā naudā.

5.   PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

5.1.   Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par spēles norisi līdz 2022. gada 21. jūnijam, iesniedzot SIA “IPF Digital Latvia” birojā (Rīga, Ūnijas iela 8 k-6, LV-1084, Latvija) rakstisku iesniegumu.

5.2.   Visas pretenzijas tiks izskatītas un spēles dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

6.   DALĪBAS AIZLIEGUMS:

6.1.   Akcijā nedrīkst piedalīties SIA “IPF Digital Latvia”, SIA “SOMESE Baltic”, SIA “Riddle”, SIA “Aftershock” un SIA “WKND” darbinieki.

shopping
Lejupielādē Creditea mobilo lietotni

Brīvība skāriena attālumā.